AN GIA THỊNH LAND

đầu tư long an

dự án long an

suc hut dau tu long an

An Gia Thinh Land

bds an gia thinh
bđs an gia thịnh

Trong tháng 2 Long An thu hút đầu tư dự án DDI đăng ký 1.729 dự án và FDI đăng ký là 965

Trong 2 tháng đầu năm 2019, tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 73 dự án mới, trong đó có 53 dự án trong nước (DDI) và 22 dự án đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh có 51 dự án DDI được cấp giấy chứng nhận với tổng vốn đầu tư là 6.493 tỉ đồng.

Cụ thể, trong 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh có 51 dự án DDI được cấp giấy chứng nhận với tổng vốn đầu tư là 6.493 tỉ đồng. Ngoài ra, có 4 dự án đăng ký tăng vốn 267 tỉ đồng. Tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 2 tháng đầu năm là 6.760 tỉ đồng; so với cùng kỳ tăng 36 dự án, tăng 5.650 tỉ đồng về vốn.

Đến nay, tổng số dự án DDI đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư là 1.729 dự án, tổng số vốn đăng ký 210.140 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực thu hút đầu tư FDI, trong 2 tháng qua, Long An cấp mới 22 dự án với tổng số vốn đăng ký 42,6 triệu USD. Ngoài ra, có 8 dự án tăng vốn 17,1 triệu USD. Như vậy, lũy kế 2 tháng tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 59,7 triệu USD; so cùng kỳ thì tăng 12 dự án và tăng 7,7 triệu USD về vốn.

Tổng số dự án FDI đăng ký trên địa bàn tỉnh đến nay là 965 với tổng số vốn 6.086 triệu USD. Trong đó, có 576 dự án đi vào hoạt động, chiếm 59,6% tổng số dự án đăng ký; tổng vốn thực hiện đến nay khoảng 3.614 triệu USD, đạt 59,3% so với tổng vốn đăng ký.

Trong năm 2019, Long An tiếp tục cải thiện hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư và tổ chức tiếp xúc với các tập đoàn kinh tế mạnh trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục quan tâm thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng đất hiệu quả, ít gây ô nhiễm môi trường.

Thành Đức